Dzisiaj jest - wtorek, 16 października 2018 roku
Start
Dzień bez samochodu
piątek, 16 września 2016 14:15

22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

Koleje Mażowiećkie aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z upowszechnianiem komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu. „Dzień bez samochodu” to doskonała okazja, szczególnie dla kierowców, do pozostawienia swoich aut na parkingu i skorzystania z innych środków transportu. Szczególnie zachęcam do korzystania z pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie. Wszystkie przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich uruchamianymi 22 września będą bezpłatne.

Wszelkie informacje dotyczące połączeń Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl lub uzyskać pod numerem infolinii (22) 364 44 44.

Życzę Państwu przyjemnej podróży”.

Dariusz Graj da Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

 
Dożynki Gminne 2016
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 09:05

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Zawidz na coroczne dożynki, które odbędą się 11 września 2016 r. Szczegóły na plakacie poniżej.

 

 
Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa
wtorek, 09 sierpnia 2016 13:08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

zaprasza

30 chłopców i 30 dziewczynek, w tym:

· dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
  • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • uczestnicy projektów PO PŻ,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

do udziału w projekcie pn.

„Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,
  • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),
  • działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe m.in. zajęcia z językowe, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.

W ramach projektu zakładamy zorganizowanie zajęć w 6 punktach na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo oraz Zawidz.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a) do dnia 16.09.2016 r. (w załączeniu formularz rekrutacyjny)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WM 2014-2020

 

Regulamin naboru

Formularz rekrutacyjny

 

 
Informacja o realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
wtorek, 09 sierpnia 2016 13:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, na podstawie pkt 3.1.2 rozdziału VI Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że na terenie powiatu sierpeckiego podmiotem realizującym ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275 76 60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Powiatowe Centrum w okresie wrzesień – grudzień 2016 roku będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

 
Nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
wtorek, 26 lipca 2016 10:22

Od 1 lipca br. WFOŚiGW w Warszawie prowadzi nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Pomoc finansowa może być udzielona w dwóch formach: dotacji i pożyczki.
Dofinansowanie w formie dotacji można otrzymać do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości 5 - 7,5 m3/d. Istnieje jednak możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
Kosztami kwalifikowanymi są: roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż urządzeń, rozruch instalacji i urządzeń, nadzór inwestorski oraz obsługa geodezyjna.
Fundusz nie finansuje jednak wewnętrznej instalacji budynku, zagospodarowania terenu, odtworzenia nawierzchni asfaltowej, betonowej i z kostki oraz chodników. Program nie dotyczy również budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.
Nabór wniosków w ramach programu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”(2016-OW-2A) trwa do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30 września. W przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania termin ten jest przedłużony do 31 października br. Wnioski można składać w centrali Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Dokumenty dostępne są na www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta/Programy 2016.

 
Budowa małych, domowych elektrowni słonecznych
środa, 06 lipca 2016 07:32
W związku z dużym zainteresowaniem budową małych, domowych elektrowni słonecznych i kolektorów solarnych z 80% dotacją, Urząd Gminy Zawidz przedłuża nabór ankiet zgłoszeniowych do dnia 15 lipca 2016 r
 
Dotacja na budowę przydomowych elektrowni słonecznych
wtorek, 28 czerwca 2016 11:59

Urząd Gminy informuje, że do dnia 4 lipca 2016 r. można składać Ankiety Zgłoszeniowe na budowę małych, domowych elektrowni słonecznych i kolektorów solarnych z 80% dotacją. Limit miejsc ograniczony do 100 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ankietę można pobrać ze strony Urzędu Gminy lub w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Zawidz. Więcej informacji pod nr tel. 24 276-61-58

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania

 
Zaproszenie
środa, 22 czerwca 2016 13:42
 
Zaproszenie na sesję Rady Gminy
wtorek, 21 czerwca 2016 13:00
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) -zwołuję na

24 czerwca 2016 roku (piątek) na godz. 11-stą  XV Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 Gminy Zawidz.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Programie współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

8. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji.

9. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

- w sprawie udzielenia/ nie udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

- w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawidz.

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 817X11/ na rok 2016 z dnia 30.12.2015 roku.

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

- w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zawidzu Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

- w sprawie: przedłużenia funkcjonowania punktów przedszkolnych.

- w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 229/3 o pow. 0,2147 ha w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad. 
Spotkanie informacyjne w sprawie domowych elektrowni słonecznych
wtorek, 21 czerwca 2016 09:27

Wójt Gminy Zawidz serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie:


Budowa małych, domowych elektrowni słonecznych i kolektorów solarnych z 80% dotacją dla mieszkańców gminy Zawidz

W dniu 28 czerwca o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad wybudowania mikroinstalacji fotowoltaicznej (słonecznej), produkującej prąd elektryczny z dotacją w wys. 80% wartości inwestycji. Gmina Zawidz pozyska dla mieszkańców na budowę w/w instalacji dotację z funduszy unijnych ( RPO Działanie 4.1)  w wys. 80% wartości inwestycji. Mieszkaniec płaci tylko 20 % wartości elektrowni.
Przykładowo: koszt instalacji o mocy 3 kW wynosi 18.000 zł, Gmina finansuje 14.400 zł, a mieszkaniec tylko 3.600 zł. Koszt budowy instalacji zwraca się w niespełna 2 lata. Instalacja produkuje prąd przez co najmniej 25 lat. 
Dotacja dostępna jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1 Odnawialne Żródła Energii. Program ten przy współpracy z Gminą daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do ceny zakupu i montażu instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne. Instalacje fotowoltaiczne PV służą do produkcji prądu elektrycznego ze słońca. Pod wpływem światła dziennego panele PV zainstalowane na dachu budynku wytwarzają prąd elektryczny wykorzystywany przez gospodarstwo domowe.
Wójt Gminy Zawidz w celu przedstawienia szczegółów, zaprosił na spotkanie przedstawicieli działającego w całej Polsce Instytutu Partnerstwa Gospodarczego, który ma bogate  doświadczenie w branży OZE, a także posiada wiedzę związaną zarówno z aspektami technicznymi jak i finansowymi dotyczącymi realizacji inwestycji.
Na spotkaniu dowiecie się Państwo m.in. jak:

  • Produkować prąd elektryczny na własne potrzeby
  • Nie płacić rachunków za prąd lub maksymalnie zmniejszyć ich wartość
  • Ograniczyć koszty utrzymania domu do kosztów zimnej wody
  • Korzystać z własnego prądu nawet gdy nie świeci słońce
  • Obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa domowego
  • Skorzystać z bardzo wysokiej dotacji w wys. 80 % na realizację inwestycji


Serdecznie zapraszam
Dariusz Franczak
Wójt Gminy Zawidz

Więcej informacji udziela UG Zawidz

Pan Kamil Różański tel. 24 276 61 58 Email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz Instytut Partnerstwa Gospodarczego, Pani Paulina Siołek tel. 734 495 872, E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapisy na budowę instalacji przyjmuje Urząd Gminy Zawidz

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"
poniedziałek, 13 czerwca 2016 12:23

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" działające od 2008 roku, jest organizacją powstałą z inicjatywy przedstawicieli gmin powiatu sierpeckiego z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Spójny przestrzennie obszar działania Stowarzyszenia obejmuje teren sześciu gmin wiejskich powiatu sierpeckiego: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz gminę miejską Sierpc. Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” realizuje działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności, rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa lokalnego, dostrzeganie oraz wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Czytaj całość…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 32