Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Życzenia Świąteczne
piątek, 21 grudnia 2018 13:30
 
Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zawidz
piątek, 21 grudnia 2018 12:30

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godz, 10 -tą III Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy;

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ;

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

-    w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

-    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.

-    w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2019.

-    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

-    w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 191/XXVII/I7 z dnia 29.12.2017 r.

-   w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

-    w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-    W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

-    w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy .

7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Mirosława Karwowska

 
Transmisja obrad II Sesji Rady Gminy Zawidz
wtorek, 11 grudnia 2018 09:03

 

 
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Zawidz
wtorek, 04 grudnia 2018 14:07
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j-t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 11 grudnia 2018 roku (wtorek) na godz. 10-tą II Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet Radnym Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.

6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie obrad.
 
Transmisja sesji Rady Gminy Zawidz
czwartek, 22 listopada 2018 16:59

 

 
Powiadomienie o uruchomieniu sygnałów alarmowych dnia 14 listopada 2018 r.
wtorek, 13 listopada 2018 16:47

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

INFORMUJE,

że w dniach 14 listopada 2018 r. na terenie powiatu sierpeckiego odbędzie się

ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-18-II

 

w ramach ćwiczenia przeprowadzony będzie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania. Uruchamia się sygnały alarmowe zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz włąściwości organów w tych sprawach.

 

 
Plan obchodów 100-lecia niepodległosci Polski
czwartek, 08 listopada 2018 09:37
 
5 numer Gazety Zawidzkiej
piątek, 19 października 2018 13:05

Zpraszamy do zapoznania sięjuż teraz z piątym numerem Gazety Zawidzkiej

 

 

 
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej
wtorek, 16 października 2018 09:15

DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w dniu 20.10.2018 r. ( sobota )

 

· 8:00 - 14:00 – Michał Więckowski ( Wiceprzewodniczący)

8:00 - 11:00 – Żaneta Wysocka

11:00 – 12:30 – Janina Garwacka

12:30 – 14:00 – Mirosław Sumiński

· 14:00 – 20:00 Grzegorz Adamkowski ( Przewodniczący )

14:00 – 15:30 – Andrzej Lewandowski

15:30 – 17:00 – Mirosław Woźnicki

17:00 – 18:30 – Iwona Kalinowska

18:30 – 20:00 – Krystyna Rutkowska

 

W dniu 21.10.2018 r. ( niedziela ) od godz. 7:00.

 
Ślubowanie kadetów rocznika 2017/2018 i 2018/2019
poniedziałek, 08 października 2018 10:34

5 października Wójt Gminy Zawidz, Dariusz Franczak, uczestniczył w ślubowaniu kadetów rocznika 2017/2018 i 2018/2019, realizujących innowację z zakresu wojskowości.

W uroczystości w Zespole Szkół Samorządowych brali również udział m.in.: Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Giziński wraz z radnymi, wicedziekan dekanatu sierpeckiego – ks. Józef Łozecki i ks. kanonik Włodzimierz Załęski, przedstawiciele Wojska Polskiego – mjr rezerwy Dariusz Wiśniewski, por. Bartosz Tatczyn, chor. Dariusz Liposki oraz Policji – asp. Krzysztof Meler, st. asp. Marek Pawłowski, sierż. Aleksandra Szarwińska; przybyli również przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji i mediów oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych z wychowawcami. Bohaterami uroczystości byli kadeci oraz ich rodzice. Po wprowadzeniu pododdziałów przez opiekuna klas mundurowych, kpt. rez. Andrzeja Kolczyńskiego, Dyrektor Krystyna Siwiec powitała gości, a następnie odebrała ślubowanie złożone przez kadetów. Zgodnie z ceremoniałem błogosławieństwa udzielił im ks. Józef Łozecki. W kolejnej części uroczystości głos zabrała Dyrektor Krystyna Siwiec, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze ślubowanie kadetów odbywa się w historycznym momencie – w roku obchodów stulecia niepodległości Polski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest możliwość rozwoju pasji, talentów i zainteresowań w szkole, czego przykładem są losy absolwentów, odnoszących w dorosłym życiu sukcesy w dziedzinach, które mogli odkryć i rozwijać, będąc uczniami szkoły w Zawidzu. Wyraziła również nadzieję, że składający ślubowanie kadeci będą z honorem nosić mundur i właściwie wypełniać wynikające z tego faktu zobowiązania, a cała społeczność będzie mogła być z nich dumna.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawidz – Dariusz Franczak, który również podkreślił, jak ważny jest mundur, którego noszenie zobowiązuje do odpowiedzialności i godnego zachowania się w każdej sytuacji. Zapewnił też, że kadeci mogą liczyć w każdej sytuacji na jego wsparcie i pomoc w realizacji zadań, gdyż są dumą naszej małej ojczyzny.

Po przemówieniach kolejnych gości oraz kadetów i ich rodziców nastąpiło wręczenie wyróżnień kadetom oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSS, po czym wszyscy zebrani zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę.

 

 

 
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
poniedziałek, 01 października 2018 11:38

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r, poz.754.) Wójt Gminy

Zawidz zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady

powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 01 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie

Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, pok. nr 20 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji

potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.


WÓJT GMINY ZAWIDZ

/-/ DARIUSZ FRANCZAK

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 35