Dzisiaj jest - środa, 22 maja 2019 roku
Start
Zaproszenie na XXVII SesjęRady Gminy Zawidz
piątek, 22 grudnia 2017 00:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) —zwołuję na 29 grudnia 2017 roku (piątek) na godz. 10 -tą XXVII Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024”.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

- w sprawie uchwalenia planowanych inwestycji na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 132/XVIII/2016 z dn. 30.12.2016 r.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Osieku

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński