Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz
środa, 02 lipca 2014 08:56

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny, pokój nr 23 w godzinach od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawidz www.zawidz.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny, w sali konferencyjnej o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zawidz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.
Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Zawidz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny albo w formie elektronicznej, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jesl Wójt Gminy Zawidz W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.